Temiz Kod Yazma Kültürü

Değişkenler

Değişkenler

const dateOfControl = new Date();
const currentDate = new Date();
getUserName();
getUserSurname();
getUser();
// 60000 ne demek?
setTimeOut(anyMethod(), 60000);
const ONE_MINUTE = 60000;
setTimeOut(anyMethod(), ONE_MINUTE);
const cities = ["İstanbul", "Ankara", "İzmir"];
locations.forEach(l => {
getZipCode(1);
// 1 nedir?
});
const cities = ["İstanbul", "Ankara", "İzmir"];
locations.forEach(city => {
getZipCode(city);
});
city.cityCode();
city.code();
const getName = name => {
return name || "İsim yok.";
}
const getName = (name = “İsim yok.”) => {
return name;
}

Fonksiyonlar

const createMessage = (name, organization, city, time) => {
return "Merhaba" + name + ", " + organization + " şirketinden gelmiş olmalısınız. Saat şu an " + time + " ve şu an " + city + " şehrindeyiz.";
}
createMessage("X", "ABC", "İstanbul", "12:30");
const createMessage = user => {
return "Merhaba" + user.name + ", " + user.organization + " şirketinden gelmiş olmalısınız. Saat şu an " + user.time + " ve şu an " + user.city + " şehrindeyiz.";
}
const user = { name: "X", organization: "ABC", city: "İstanbul", time: "12:30" };
createMessage(user);
showNameAndSurnameAndAge();
showName();
showSurname();
showAge();
// Ne için gün ekleniyor?
addDay();
addDateForPlan();
const getMesage(message) => {
let currentTime = new Date().toLocaleTimeString();
return "Gelen mesaj " + message + "[" + currentTime + "]";
}
const postMesage(message) => {
let currentTime = new Date().toLocaleTimeString();
return "Giden mesaj: " + message + "[" + currentTime + "]";
}
const getCurrentTime = () => {
return new Date().toLocaleTimeString();
}
const getMesage = message => {
return "Gelen mesaj " + message + "[" + getCurrentTime() + "]";
}
const postMesage = message => {
return "Giden mesaj: " + message + "[" + getCurrentTime() + "]";
}
const buttonConfig = {
text: "Google",
link: "https://www.google.com",
enabled: true
};
const createButton = config => {
config.title = config.title || "Boş";
config.link= config.body || "#";
config.enabled = config.enabled !== undefined ? config.enabled : false;
}
createButton(buttonConfig);
const buttonConfig = {
text: "Google",
link: "https://www.google.com"
};
const createButton = config => {
config = Object.assign(
{
title: "Boş",
link: "#",
enabled: false
},
config
);
}
createButton(buttonConfig);
let message = "Bu bir deneme yazısıdır.";const countMessageWords = text => {
message = text.split(" ");
return message.length;
console.log(message);
// Yan etki oldu, mesaj değişkeni artık 4 sonucunu veriyor.
}
countMessageWords(message);
let message = "Bu bir deneme yazısıdır.";const countMessageWords = text => {
return text.split(" ");
}
const messageWordLength = countMessageWords(message).length;console.log(messageWordLength);
const addItemToList = (list, item) => {
list.push({ item, date: Date.now() });
};
const addItemToList = (list, item) => {
return [...list, { item, date: Date.now() }];
};
Array.prototype.different = function different (comparisonArray) {
const hash = new Set(comparisonArray);
return this.filter(elem => !hash.has(elem));
};
const totalList = [1,2,3,4,5];
const checkList = [2,5]
console.log(totalList.different(checkList)); //[1, 3, 4]
class ExtendedArray extends Array {
different(comparisonArray) {
const hash = new Set(comparisonArray);
return this.filter(elem => !hash.has(elem));
}
}
const numbers = [1,5,6,7];let totals = 0;for (let i = 0; i < numbers.length; i++) {
totals += numbers[i];
}
console.log(totals); //19
const numbers = [1,5,6,7];const totals =  numbers.reduce(
(currentTotal, output) => currentTotal + output, 0
);
console.log(totals); //19
if (data.state === "empty" && isActive(data)) {
// ...
}
function shouldGenerateCard(data, user) {
return data.state === "empty" && isActive(user);
}
if (shouldGenerateCard(dataInstance, userInstance)) {
// ...
}
if(!user.userActive()){
//
}
if(user.userActive() === true){
//
}
const calculate = (type, numberOne, numberTwo) => {
if(type === "sum"){
return numberOne + numberTwo;
}
if(type === "diff"){
return numberOne - numberTwo;
}
}
const getDiff = (numberOne, numberTwo) => numberOne - numberTwo
const getSum = (numberOne, numberTwo) => numberOne + numberTwo
getDiff(1, 5); //-4
getSum(2, 5); //7
const combine = ( a,b ) = {
if (
(typeof a === "number" && typeof b === "number") ||
(typeof a === "string" && typeof b === "string")
) {
return a + b;
}
throw new Error("Parametre türleri aynı değil.");
}
const combine = ( a,b ) = {
return a + b;
}
// len değişkenine gereksiz, tarayıcı zaten durumu algılayacaktır.
for (let i = 0, len = user.length; i < len; i++) {
// ...
}
for (let i = 0; i < user.length; i++) {
// ...
}

Açıklamalar

// Sayılar dizide tutuluyor.
var numbers = [1,5,6,7];
// Her bir sayı tek tek toplanıp totals değişkenine aktarılıyor.
const totals = numbers.reduce(
(currentTotal, output) => currentTotal + output, 0
);
// Toplam değerler konsolda yazdırılıyor.
console.log(totals); //19
var numbers = [1,5,6,7];
// Bütün sayıların toplamı
const totals = numbers.reduce(
(currentTotal, output) => currentTotal + output, 0
);
console.log(totals);
getUserName();
//getUserNameFromData();
getUserName();
/* Kullanıcı adını çeken fonksiyon yazdık */
/* Bu fonksiyon önce data gelmiş mi diye bakar */
/* Data varsa içinden kullanıcı adını çeker */
getUserName();
getUserName();
//////////////////////   VERİYİ ÇEKEN METOT BURADA  //////////////////////
getData();
getUserName();

Biçimlendirmeler

const pi = 3.14
// Daire alanı hesapla
const calculateCirclearea = r =>{
return r*r *pi}
const PI = 3.14;
// Daire alanı hesapla
const calculateCircleArea = r => {
return r * r * PI
}
const MONTH_IN_WEEK = 7;
const daysInyear = 365;
const books = ["Kitap 1", "Kitap 2"];
const Authors = ["Yazar 1", "Yazar 2"];
function getBooks() {}
function get_Authors() {}
class bookStore {}
class author {}
const MONTH_IN_WEEK = 7;
const DAYS_IN_YEAR = 365;
const BOOKS = ["Kitap 1", "Kitap 2"];
const AUTHORS = ["Yazar 1", "Yazar 2"];
function getBooks() {}
function getAuthors() {}
class BookStore {}
class Author {}
class Books {

constructor() {
}
func_1() {
//
}
func_3() {
//
}
func_2() {
//
}
define () {
this.func_1();
this.func_2();
this.func_3();
}
}
const book = new Books ();
book.define();
class Books {

constructor() {
}
define() {
this.func_1();
this.func_2();
this.func_3();
}
func_1() {
//
}
func_2() {
//
}
func_3() {
//
}
}
const book = new Books ();
book.define();

--

--

Full-stack Developer [ UI / UX | JAM Stack | ME(A,R,V)N | LAMP ], Author, Pro Gamer

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Uğur GELİŞKEN

Full-stack Developer [ UI / UX | JAM Stack | ME(A,R,V)N | LAMP ], Author, Pro Gamer